Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі» для студентів денної форми навчання icon

Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі» для студентів денної форми навчання

Реклама:Скачать 92.23 Kb.
НазваниеМетодичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі» для студентів денної форми навчання
Дата конвертации26.04.2013
Размер92.23 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
источник

Методичні рекомендації

для організації

самостійної роботи

з навчальної дисципліни

«Педагогічні технології в початковій школі»

для студентів

денної форми навчання


Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом засвоєння майбутнім фахівцем матеріалу у вільний від аудиторних занять час. Такий вид роботи передбачає вивчення студентами окремих питань курсу. Під час самостійної роботи майбутній педагог опрацьовує теоретичний матеріал, виконує індивідуальні завдання, проводить науково-дослідну роботу тощо. Зміст СРС зі «Педагогіка» визначається робочою навчальною програмою з цієї дисципліни, навчально-методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. До найпоширеніших методів і прийомів, які використовуються у процесі самостійної роботи над завданнями з курсу «Педагогіка», відносяться вивчення і конспектування методичного матеріалу та першоджерел, письмове виконання практичних завдань. За допомогою співбесіди, тестування і поточного контролю викладач перевіряє рівень виконання кожним студентом завдань самостійної роботи.


22.2.3. Самостійна робота студентів, її тематика та обсяг
теми

Назви тем та анотований зміст

Кількість годин

денна

форма

заочна

форма

Тема

№1

^ Тендеції розвитку сучасної початкової освіти

Особистісно орієнтоване навчання. Інноваційні підходи до цілей формування змісту освіти. Якість шкільної освіти. Компетентнісний пдхід та зовнішій моніторинг.

5

7

Тема

№2

^ Сучасний вчитель і практична технологія

Педагогічна технологія і майстерність учителя. Педагогічна праця.

4

8

Тема

№3

^ М. Монтессорі про самовиховання та самонавчання в початковій школі

Використання ідей М.Монтессорі у сучасній початковій школі.

7

13

Тема

№4

Педагогічна технологія «Школа діалогу культур» В. Біблера

Концептуальні засади педагогічної технології «Школа діалогу культур» В.Біблера. Зміст педагогічної технології «Школа діалогу культур» В.Біблера.

4

8

Тема

№5

Педагогічні ідеї С.Френе

Моральне та громадянське вихованняТема

№6

^ Модульні та локальні інноваційні педагогічні технології

Педагогічні технології розвитку критичного мислення, евристичного навчання, суггестивне навчання.

4

8

Тема №7.

^ Модульні та локальні інноваційні педагогічні технології .

Ігрові технології в початковій школі. Конспект гуртка аба уроку з ігровою технологіїю.


4

8

Тема №8

^ Колективні способи навчання та групові технології

Групова технологія в початковій школі. Конспект гуртка або уроку з груповою технологією.

4

8

Тема №9

^ Комп’ютерні технології в початковій школі

Глосарій

4

6
Комп’ютерні та інформаційні технології

Аналіз програми з інформатики для 1-4 класів

Технологія створення власних web-сторінок учнями початкових класів в урочній та позаурочній діяльності

Портфоліо як засіб оцінювання особистих
досягнень учнів початкової школи.

4

6

Тема №10

^ Особливості інноваційної педагогічної діяльності

Аналіз Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (Наказ МОН від 07.11.2000 №.522 (26 грудня, 945 /5167).

4

6

Всього

40

74


Тема 1. Тенденції розвитку сучасної початкової освіти

За результатами самостійного опрацювання методичного матеріалу, конспекту лекцій та підручників виконайте наступні завдання:

^ 1. Ознайомтесь з розділом „Тенденції розвитку сучасної початкової освіти” монографії Л.В.Коваль «Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті розвитку початкової освіти: технологічний підхід (Коваль Л.В. Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті розвитку початкової освіти: технологічний підхід : [монографія] [Текст] / Людмила Вікторівна Коваль. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – С. 48–56.

 1. Законспектуйте опрацьований матеріал за такою схемою:

Напрям

Конкретні зміни
Тема 2. Інноваційна технологія

За результатами самостійного опрацювання методичного матеріалу, конспекту лекцій, рекомендованої літератури виконайте наступні завдання:

 1. Опрацюйте поданий теоретичний матеріал:

 • Кукушин В.С. Педагогика начального образования [Текст] / В.С. Кукушин, А.В. Болдирева-Вараксина. – М., 2005. – С. 284–288.

 • Химинець В.В. Інноваційна освітня діяльність [Текст] / Василь Васильович Химинець. – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – С. 181–185.

2. Порівняйте інноваційну технологію із традиційною предметно-класно-визначеною системою за певними ознаками і заповніть таблицю:

^ Параметри порівняння

Традиційна педагогіка

(педагогіка знання)

Інноваційна педагогіка

(педагогіка здібностей)

Мета

Формування ЗУНІнтегральна характеристика

«Школа пам’яті»^ Характер відносин

Суб’єкт-об’єктнийДевіз педагога

«Роби, як я»^ Характер та стиль взаємовідносин

Авторитарність, монологічність, закритістьФорми організації

Фронтальні, індивідуальні^ Методи навчання

Ілюстративно-пояснювальні, інформаційніОсновний тип діяльності учнів

Репродуктивний

відтворювальний^ Формула навчання

Знання – репродуктивна діяльністьЗасоби засвоєння

Діяльність по алгоритму^ Функції учителя

Носій інформації, охоронець норм і традицій, пропагандист предметно дисциплінарних знань^ Позиція учня

Пасивність, відсутність інтересу, мотива до особистісного зросту

Тема 3. М.Монтессорі і початкова школа

1. Опрацюйте поданий теоретичний матеріал М. Монтессорі «Самовиховання і самонавчання в початковій школі» в книзі (Дичківська І.М., Поніманська Т.І. М. Монтессорі : теорія і технологія / І.М. Дичківська, Т.І.Поніманська. – К. : Слово, 2006 – С. 25–30, 224–229, 279–285.)

2. Законспектуйте опрацьований матеріал за самостійно складеним планом.


Тема 4. «Школа успіху і радості» С.Френе

1. Опрацюйте поданий теоретичний матеріал (Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. [Текст] / Ілона Миколаївна Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – С. 130–160.)

2. Заповніть таблицю.

«Школа успіху і радості» С.Френе

Мета

Всебічний розвиток і виховання («максимальний розвиток особистості дитини в розумно організованому суспільстві, яке буде служити їй і якому вона сама буде служити»)

Особливості^ Роль педагогаФорми організації освітнього процесу
Тема 5.

1. Опрацюйте поданий теоретичний матеріал (Підласий І. П. Практична педагогіка або три технології : інтерактивний підручник [для педагогів ринкової системи освіти] [Текст] / Іван Павлович Підласий. – К. : Видавничий дім «Слово», 2004. – С. 110–116.).

2. Законспектуйте опрацьований матеріал за самостійно складеним планом.


Тема 6. Використання ігрових технологій в початковій школі

 1. Опрацюйте поданий теоретичний матеріал:

  • Кукушин В.С. Педагогика начального образования [Текст] / В.С.Кукушин, А.В. Болдирева-Вараксина. – М., 2005. – С. 288–298.

  • Настільна книга педагога [Текст] / [Упорядн. : В.М. Андрєєва, В.В.Григораш]. – Х, 2009. – С. 257–259.

  • Химинець В.В. Інновації в початковій школі / В.В. Химинець, М.Ю. Кірик. – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – С. 133–137.

  • Химинець В.В. Інноваційна освітня діяльність [Текст] / Василь Васильович Химинець. – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – С. 246–250.


2. Скласти конспект уроку (на вибір: математики, української мови, „Я і Україна”) з ігровою технологією.


Тема 7. Використання колективної та ігрової технологій в початковій школі

 1. Опрацюйте поданий теоретичний матеріал:

  • Кукушин В.С., Болдирева-Вараксина А.В. Педагогика начального образования [Текст] / В.С.Кукушин, А.В. Болдирева-Вараксина. – М., 2005. – С. 341–358.

  • Кривошапка О.Б. Групові форми роботи в початковій школі [Текст] / Олена Борисівна Кривошапка. – Х. : Вид. Группа «Основа», 2008. – 157 с.

  • Настільна книга педагога [Текст] / [Упорядн. : В.М. Андрєєва, В.В.Григораш]. – Х, 2009. – С. 280–281.

 2. Скласти конспект уроку на вибір:

  • (математики, української мови, „Я і Україна”) з колективною технологією.

  • (математики, української мови, „Я і Україна”) з груповою технологією.


Тема 8. Технологія ТРВЗ

 1. Опрацюйте поданий теоретичний матеріал:

  • Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології [Текст] / Ілона Миколаївна Дичківська. – К., 2004. – С. 191–199, 210–233.

  • Телячук В.П., Лесіна О.В. Методика ТРВЗ в початковій школі [Текст] / В.П. Телячук О.В.Лесіна. – Х., 2007. – 112 с.

2. Складіть логічну схему ТРВЗ.


Тема 9. Комп’ютерні технології

1. Опрацюйте поданий теоретичний матеріал:

  • Юзик О. Технологія створення власних web-сторінок учнями початкових класів в урочній та позаурочній діяльності / О. Юзик // Початкова школа. – №7. – 2010. – С.19–22.

  • Матоніна Р. Портфоліо як засіб оцінювання особистих
   досягнень учнів / Р. Матоніна // Початкова школа. – №6. – 2010. – С.56–58.

2. Законспектуйте опрацьований матеріал за самостійно складеним планом.

Тема 10. Управління інноваційними процесами

За результатами самостійного опрацювання методичного матеріалу, конспекту лекцій та підручників виконайте наступні завдання:

1. Ознайомтесь:

 • з розділом «Управління інноваційними процесами» в книзі Химинець В.В. Інноваційна освітня діяльність [Текст] / Василь Васильович Химинець. – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – С. 246–250.

 • з „Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (Наказ МОН від 07.11.2000 №.522 (26 грудня, 945 /5167).

2. Законспектуйте опрацьований матеріал за самостійно складеним планом.

Добавить документ в свой блог или на сайт


Реклама:

Похожие:

Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Педагогіка» для студентів денної форми навчання
«Педагогіка», відносяться вивчення і конспектування методичного матеріалу та першоджерел, письмове виконання практичних завдань....

Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вибрані проблеми початкової школи» для студентів денної форми навчання
«Вибрані проблеми початкової школи», відносяться вивчення і конспектування методичного матеріалу та першоджерел, письмове виконання...

Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі» для студентів денної форми навчання iconПрограма іспиту з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі»
Програму іспиту складено на основі робочої програми з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі»

Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів заочної форми навчання
«Вступ до спеціальності», відносяться вивчення і конспектування методичного матеріалу та першоджерел, письмове виконання практичних...

Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Хоровий клас» для студентів заочної форми навчання
Тематика, зміст та методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Хоровий клас» для студентів заочної форми навчання

Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів з дисципліни «б олгарська література х v іі-хіх століття»
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів з дисципліни «болгарська література хvіі-хіх століття»

Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації з виконання самостійної роботи навчальної дисципліни
Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні галузі знань 0101 Педагогічна освіта, "Положення про кредитно-модульну...

Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі» для студентів денної форми навчання iconПрограма іспиту з навчальної дисципліни «Вибрані прорблеми початкової школи»
Програму іспиту складено на основі робочої програми з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі»

Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі» для студентів денної форми навчання iconПрограма іспиту з навчальної дисципліни «Вибрані проблеми початкової школи»
Програму іспиту складено на основі робочої програми з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі»

Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Сучасна англійська література»

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©studdoc.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы